Category Archives: พ.ศ. 2563

ส่องคออย่างไรให้รู้ว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำวิธีส่องคอด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ที่เป็นหวัด-เจ็บคอ ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง ว่าอาการหวัด-เจ็บคอ ของตน เป็นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย

Continue reading ส่องคออย่างไรให้รู้ว่าไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อดื้อยา

สกุลตลา วิจิตร บริษัท โก ออแกนิคส์ จำกัด ผู้ประกอบการอาหารออแกนิคส์แนะนำวิธีที่ผู้บริโภคจะสามารถเลือกอาหารที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในวงจรการผลิตอาหาร

Continue reading อาหารปลอดภัย ห่างไกลเชื้อดื้อยา

เชื้อดื้อยาในยุค Covid-19

สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างไร และการปฏิบัติตนตามแบบ New Normal ส่งผลอย่างไรต่อการติดเชื้ออื่นๆ

อ.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ จากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาไขข้อข้องใจให้ได้ทราบกัน

Continue reading เชื้อดื้อยาในยุค Covid-19

สมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ

ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะใน 3 โรค หวัด-เจ็บคอ ท้องเสีย แผลสะอาด

Continue reading สมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ

แผลแบบไหนไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

อ.ภก.แสง อุษยาพร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเกิดบาดแผลชนิดต่างๆ

Continue reading แผลแบบไหนไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ