รายการ Less waste talk: EP11 : ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา

รายการ Less waste talk: EP11

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

รับชม

แขกรับเชิญ ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ อย. จะมาเล่าเรื่องความตระหนักรู้ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องเชื้อดื้อยาในอนาคต

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

ส่งต่อความรู้ วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

จัดในรูปแบบออนไลน์

Continue reading พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”

วิดีโอพิธีมอบรางวัล

การประกวด “ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” พ.ศ. 2564 จัดโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนการประกวดโดย ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

ประกวด คลิปวิดีโอ และ คำขวัญ ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท ภายใต้หัวข้อ”ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” “Spread awareness, Stop resistance

ผลงานประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

ผลงานประเภทคำขวัญ

Continue reading ผลการประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”

Less waste talk : EP.10 : ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ยาต้านจุลชีพ

Less waste talk (by Yip In Tsoi) : EP.10

แขกรับเชิญ : “ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี” ผู้จัดการแผนงาน ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จะมาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ของปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร และต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย

รับชม

Less waste talk: EP9 “ขวดไร้ฉลาก และ ฟอนต์พิมพ์ประหยัดหมึก”

Less waste talk: EP9 “ขวดไร้ฉลาก และ ฟอนต์พิมพ์ประหยัดหมึก”

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

รับชม

Continue reading Less waste talk: EP9 “ขวดไร้ฉลาก และ ฟอนต์พิมพ์ประหยัดหมึก”