เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. 10330

โทรศัพท์: 02-218 8452
โทรสาร: 02-254 5191
อีเมล: spr.chula@gmail.com