กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ท จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 2566” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ท


กิจกรรมช่วงที่ 1
กิจกรรมช่วงที่ 2
กิจกรรมช่วงที่ 3