พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”

ส่งต่อความรู้ วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

จัดในรูปแบบออนไลน์

Poster2021