รายการ Less waste talk: EP11 : ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา

รายการ Less waste talk: EP11

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

รับชม

แขกรับเชิญ ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ อย. จะมาเล่าเรื่องความตระหนักรู้ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และความตระหนักรู้ สู่วิถีใหม่ ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องเชื้อดื้อยาในอนาคต