Flash Mob รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

กิจกรรม Flash Mob รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยกลุ่มนักศึกษาแพทย์หลากหลายสถาบัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสยามสแควร์