โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก: Antibiotics Smart Use Kids

โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก: Antibiotics Smart Use Kids” โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี