Category Archives: มัลติมีเดีย

โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก: Antibiotics Smart Use Kids

Continue reading โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในเด็ก: Antibiotics Smart Use Kids

หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า

สื่อรณรงค์เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยคณะหุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า ภายใต้โครงการผลิตสื่อพื้นบ้านฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)