ไฟล์สื่อจากหลายหน่วยงาน รวบรวมโดยกองสุขศึกษา

ลิงค์ Google Drive รวมสื่อความรู้ประเด็นเชื้อดื้อยา-ยาต้านแบคทีเรีย รวบรวมโดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

https://drive.google.com/folderview?id=12136T2lJRpEYGpJGawPg_s4vko2YXMO8