พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคใต้)

รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยา เป็นภาษาใต้

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคใต้)

พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาอีสาน)

อ.ภก.ดร.วีรพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยา เป็นภาษาอีสาน

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาอีสาน)

พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคเหนือ)

อ.ภญ.ดร.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเป็นภาษาเหนือ

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา (ภาษาภาคเหนือ)

พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดเชื้อดื้อยา

Continue reading พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยา

หวัด-เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.) ให้ความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเป็นหวัด-เจ็บคอ อย่างถูกต้อง

Continue reading หวัด-เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ