การประกวดคลิปวิดีโอ และ คำขวัญ “ความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา” ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท

โปสเตอร์การประกวด

ขอเชิญเด็ก เยาวชน และ อสม. ร่วมประกวด คลิปวิดีโอ และ คำขวัญ ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท ภายใต้หัวข้อ

ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุด เชื้อดื้อยา”

“Spread awareness, Stop resistance”


กลุ่มผู้เข้าประกวด

  1. เด็กและเยาวชน
  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
  1. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

เกณฑ์การประกวด

  1. ส่งผลงานเข้าประกวดในนามบุคคล หรือคณะบุคคล (ไม่เกิน 3 คน)
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/16u9VMtplRDktaxMk04q1tj-KQToHKEUY

หรือติดต่อกลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 0-2193-7000 ต่อ 18611