10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

สื่อชุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

รูปแบบ: สื่อออนไลน์และโปสเตอร์

ดาวน์โหลดสื่อชุด 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา


10behav-poster
โปสเตอร์ 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

อธิบาย 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา