โครงการสื่อฉลาดใช้ยาปฎิชีวนะ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง โครงการสื่อฉลาดใช้ยาปฎิชีวนะ โดย แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)