สถานการณ์และข้อเสนอประชาชนต่อการจัดการเชื้อดื้อยา

การเสวนา “สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอภาคประชาชนต่อการจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา”

ส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ครั้งที่ 1

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องกินนรี 2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา

1. พระฤทธิชัย อภิเมธี (เครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)

2. อัมรินทร์ เปล่งรัศมี (กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ จังหวัดเชียงใหม่)

3. ประสิทธิ์ มีแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)

4. ภก.สันติ โฉมยงค์ ( สสจ. พระนครศรีอยุธยา)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)