วงเสวนา “มีอะไรในเนื้อสัตว์ที่เรากิน?”

“What’s in our meat? มีอะไรในเนื้อสัตว์ที่เรากิน? วงเสวนาที่จะชวนคุยมาพูดคุยถึงอีกด้านของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ซึ่งโลกเคลื่อนย้ายจากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดยักษ์ เพื่อมุ่งผลิตเนื้อสัตว์, ไข่, นม ปริมาณมหาศาล ความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์ในราคาที่ถูกและปริมาณมากนั้น คือเบื้องหลังของปัญหาสิ่งแวดล้อมนานับประการ และเป็นภัยต่อสุขภาพของเรา

ผู้ร่วมวงเสวนา

– ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

– อำนาจ เรียนสร้อย เกษตรกรเลี้ยงไก่เชิงนิเวศ เจ้าของแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม

– รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ กรีนพีซ ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล